Aanvraag watervergunning

Dit document betreft het invulformulier voor de aanvraag van de watervergunning. De watervergunning dekt alle activiteiten in het watersysteem. U hebt een watervergunning nodig als u in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee) of waterkering activiteiten wilt ondernemen, of als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren in de bodem. U dient de aanvraag om een (wijziging van de) watervergunning in bij waterschap Rivierenland. Het waterschap beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden verleend.
Voor wie:
Bewoners en participanten
Download:
Fase:
Bouw
Stap:
7
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
RT40 Vergunningen, grondcontracten en nutsvoorzieningen zijn in lijn met ontwerp RT30 afgerond of voldoende geacht voor start uitvoering
Eis:
Het definitief ontwerp RT30 voldoet aan de ter zake relevante wet en regelgeving, de eisen van de vergunningsverleners (RT30) en de afspraken met grondeigenaren (RT31) en nutsvoorzieningen (RT32) zijn geborgd en gevalideerd/geaccepteerd
Datum:
Januari

Document