Stap 7: Contractering

In deze stap leggen we alle afspraken met aannemers, leveranciers, serviceproviders, dienstverleners, partners en financiers vast in contracten. Dat doen we ook met alle klanten en/of coöperanten. Dit doen we op basis van de offertes en volgens de afspraken in het aanbestedingsplan. We richten de organisatie in voor de volgende fasen.

Klik hieronder voor welke deelstroom je de tools wilt bekijken.

Participatie & Communicatie

Voldoende afnemers/bewoners zijn lid en er is vertrouwen en acceptatie van het bestuur van de coöperatie en de directie van het warmtebedrijf. Woningen en CV installaties voldoen aan de eisen. Woningeigenaren hebben of aangegeven de BAK zelf te financieren of hebben contract getekend met financier.

Tools:

Rekenen & Tekenen

Alle noodzakelijke vergunningen zijn (mogelijk onder voorbehoud) verleend door het bevoegd gezag, of zullen, op grond van de wet- en regelgeving verleend worden. De gekozen juridische vorm is tot stand gekomen en middelen als bankrekening, administratie en databeheer zijn ingericht.

Tools:

Samenwerking & Vergunningen

Er is een bindende offerte voor vreemd vermogen beschikbaar. Er is financiering voor onkosten en mogelijk advieskosten voor de volgende fase. Werving en selectie van bestuursleden en personeelsleden op tenminste de sleutelposities heeft geleid tot voldoende geschikte kandidaten die benoembaar zijn.

Tools:

Organisatie & Financiën

De eigenaren en financiers van eigen- en vreemd vermogen geven akkoord. De begroting toont de inkomsten en uitgaven in de tijd en geeft de verwachte cashflow weer, deze is in lijn met de financieringsafspraken. Er is een uitgewerkt plan waarin de juridische en organisatorische eisen zijn uitgewerkt.

Tools: