Stap 1: Voorbereiding

In deze stap wordt er een plan gemaakt met een overzicht van alle aspecten die een rol spelen en de initiatiefnemers schrijven een plan waarmee zij de komende fasen aan de slag willen. 

Klik hieronder voor welke deelstroom je de tools wilt bekijken. 

Participatie & Communicatie

Er wordt een beeld geschetst van de sociale, economische en technische aspecten van de wijk. Er wordt een visie opgesteld waarin staat in welke mate bewoners kunnen gaan participeren. Er is tevens een beeld op de wijze waarop een nieuwe warmtevoorziening kan worden georganiseerd.

Tools:

Rekenen & Tekenen

Een werkgroep oriënteert zich op de technische oplossingen. Bijvoorbeeld met beslisboom warmtekeuze. De groep verzamelt data maar heeft nog geen richting. Er zijn verschillende technische opties in beeld.

Tools:

Op dit moment zijn er geen tools beschikbaar voor deze deelstroom in deze stap. 

Samenwerking & Vergunningen

Er is een kerngroep gevormd die in ieder geval de komende twee fases gaat trekken en er is contact geweest met de gemeente. Inventarisatie over welke orde grootte van financiering dit project gaat.

Tools:

Organisatie & Financiën

Vooronderzoek mogelijkheden van buurteigenaarschap wordt gedaan.

Tools: